هیات مدیره

ردیف نام به نمایندگی از سمت رزومه
1 علی تیموری شندی مدیر صندوق(شرکت تامین سرمایه لوتوس پارسیان) رئیس هیات مدیره دانلود رزومه
2 امیر بهادر بهمنی بیگلو  شرکت سرمایه گذاری ملی نائب رئیس هیات مدیره دانلود رزومه
3 امیررضا ادیب آذر پژوهشگاه رویان عضو هیات مدیره دانلود رزومه