هیات مدیره

ردیف نام به نمایندگی از سمت رزومه
1 علی تیموری شندی مدیر صندوق(شرکت تامین سرمایه لوتوس پارسیان) رئیس هیات مدیره دانلود رزومه
2 عبدالحسین شاهوردی  موسس صندوق(پژوهشگاه رویان) نائب رئیس هیات مدیره دانلود رزومه
3 شهرام جعفرزاده گللو موسس صندوق(شرکت برکت تل) عضو هیات مدیره دانلود رزومه