مشخصات کلی

نام شماره ثبت تاریخ ثبت سرمایه ثبت شده سرمایه پرداخت شده
موسسه حسابرسی بهراد مشار
21،000،000 21،0000،000

مشخصات اعضای هیات مدیره

ردیف نام نام خانوادگی سمت به نمایندگی از
مهربان  پروز رئیس هیات مدیره
رضا یعقوبی نائب رئیس هیات مدیره  
3 فریده شیرازی عضو هیات مدیره و مدیر عامل  
4 مجیدرضا بیرجندی عضو هیات مدیره  

مشخصات سهامداران عمده (مالکیت بالای 5 درصد)

ردیف نام درصد مالکیت
1 مهربان پروز 31
2 رضا یعقوبی 25
3 فریده شیرازی 28