مشخصات مدیر صندوق

سمت نام شماره ثبت محل ثبت
مدیر صندوق
تامین سرمایه لوتوس پارسیان
417593
تهران

مشخصات کلی

نام سرمایه ثبت شده سرمایه پرداخت شده
تامبن سرمایه لوتوس پارسیان
دی ان ان