مشخصات مدیر صندوق

سمت نام شماره ثبت محل ثبت
مدیر صندوق
تامین سرمایه لوتوس پارسیان
417593
تهران

مشخصات کلی

نام سرمایه ثبت شده سرمایه پرداخت شده
تامبن سرمایه لوتوس پارسیان