زمانبندی و درصد جذب سرمایه طبق فراخوان مدیر
مبالغ مورد نظر برای فراخوان مرحله دوم مبالغ مورد نظر برای فراخوان مرحله اول میزان تادیه شده در زمان پذیره نویسی کل سرمایه
150,000,000,000
200,000,000,000 150,000,000,000 500,000,000,000
زمان بندی جهت فراخوان مدیر تا انتهای سال97 تا انتهای سال 96 -- ---
درصد جذب منابع از کل سرمایه 30% 40% 30% 100%