صورتهای مالی

صورتهای مالی سه ماهه منتهی به 31 شهریور 1398

گزارش عملکرد سه ماهه منتهی به 31 شهریور 1398

افشای پرتفوی شهریور ماه صندوق

افشای پرتفوی مرداد ماه صندوق

افشای پرتفوی تیر ماه صندوق

گزارش عملکرد منتهی به 31 خرداد 98

صورتهای مالی منتهی به 31 خرداد 98

افشای پرتفوی خرداد ماه صندوق

گزارش پرتفوی منتهی به 31 اردیبهشت 1398

5 خرداد 1398

گزارش پرتفوی منتهی به 31 اردیبهشت 1398

گزارش پرتفوی منتهی به 31 اردیبهشت 1398

گزارش عملکرد شش ماهه منتهی به 31 شهریور ماه 1396 صندوق سرمایه گذاری جسورانه رویش لوتوس(حسابرسی شده)

RSS
12345