صورتهای مالی

افشای پرتفوی دی ماه 98 صندوق

گزارش عملکرد 6 ماهه منتهی به 30 آذر ماه 1398-(حسابرسی نشده)

صورتهای مالی 6 ماهه منتهی به 30 آذر ماه 1398-(حسابرسی نشده)

25 دی 1398

صورتهای مالی 6 ماهه منتهی به 30 آذر ماه 1398-(حسابرسی نشده)

صورتهای مالی 6 ماهه منتهی به 30 آذر ماه 1398-(حسابرسی نشده)

افشای پرتفوی آذرماه صندوق

گزارش عملکرد سالانه منتهی به 29 اسفند 1397 (حسابرسی شده)

صورتهای مالی منتهی به 29 اسفند 97(حسابرسی شده)

افشای پرتفوی آبان ماه صندوق

افشای پرتفوی مهر ماه صندوق

صورتهای مالی سه ماهه منتهی به 31 شهریور 1398

گزارش عملکرد سه ماهه منتهی به 31 شهریور 1398

RSS
123456