صورتهای مالی

گزارش پرتفوی 29 اسفند 98

افشای پرتفوی بهمن ماه صندوق

افشای پرتفوی دی ماه 98 صندوق

گزارش عملکرد 6 ماهه منتهی به 30 آذر ماه 1398-(حسابرسی نشده)

صورتهای مالی 6 ماهه منتهی به 30 آذر ماه 1398-(حسابرسی نشده)

25 دی 1398

صورتهای مالی 6 ماهه منتهی به 30 آذر ماه 1398-(حسابرسی نشده)

صورتهای مالی 6 ماهه منتهی به 30 آذر ماه 1398-(حسابرسی نشده)

افشای پرتفوی آذرماه صندوق

گزارش عملکرد سالانه منتهی به 29 اسفند 1397 (حسابرسی شده)

صورتهای مالی منتهی به 29 اسفند 97(حسابرسی شده)

افشای پرتفوی آبان ماه صندوق

افشای پرتفوی مهر ماه صندوق

RSS
123456