صورتهای مالی

افشای پرتفوی آبان ماه صندوق

افشای پرتفوی مهر ماه صندوق

صورتهای مالی سه ماهه منتهی به 31 شهریور 1398

گزارش عملکرد سه ماهه منتهی به 31 شهریور 1398

افشای پرتفوی شهریور ماه صندوق

افشای پرتفوی مرداد ماه صندوق

افشای پرتفوی تیر ماه صندوق

گزارش عملکرد منتهی به 31 خرداد 98

صورتهای مالی منتهی به 31 خرداد 98

افشای پرتفوی خرداد ماه صندوق

RSS
12345