صورتهای مالی

گزارش عملکرد 9 ماهه منتهی به 30 آذر 1397

افشای پرتفوی صندوق منتهی به دوره 1397/09/30

گزارش پرتفو برای دوره منتهی به 30/08/97

گزارش پرتفو برای دوره منتهی به 30/07/97

صورتهای مالی شش ماهه منتهی به 31 شهریور ماه 1397(حسابرسی نشده)

گزارش عملکرد شش ماهه منتهی به 31 شهریور ماه 1397(حسابرسی نشده)

گزارش پرتفو برای دوره منتهی به 31/06/97

گزارش پرتفو برای دوره منتهی به 31/05/97

افشای پرتفوی ماهانه صندوق جسورانه برای دوره منتهی به 31 تیر 1397

صورتهای مالی 3 ماهه منتهی به 31 خرداد ماه 1397

RSS
123456