صورتهای مالی

گزارش پرتفو برای دوره منتهی به 31/06/97

گزارش پرتفو برای دوره منتهی به 31/05/97

افشای پرتفوی ماهانه صندوق جسورانه برای دوره منتهی به 31 تیر 1397

صورتهای مالی 3 ماهه منتهی به 31 خرداد ماه 1397

گزارش عملکرد 3 ماهه منتهی به 31 خرداد ماه 1397

افشای پرتفوی ماهانه صندوق جسورانه برای دوره منتهی به 31 خرداد 1397

افشای پرتفوی ماهانه صندوق برای دوره منتهی به 31-02-1397

صورتهای مالی سالانه منتهی به 29 اسفند ماه 1396(حسابرسی نشده)

گزارش عملکرد سالانه منتهی به 29 اسفند ماه 1396(حسابرسی نشده)

گزارش عملکرد 9 ماهه منتهی به 30 آذر ماه 1396

RSS
12345