صورتهای مالی

گزارش عملکرد شش ماهه منتهی به 31 شهریور ماه 1397 صندوق سرمایه گذاری جسورانه رویش لوتوس(حسابرسی شده)

31 فروردین 1398

گزارش عملکرد شش ماهه منتهی به 31 شهریور ماه 1397 صندوق سرمایه گذاری جسورانه رویش لوتوس(حسابرسی شده)

گزارش عملکرد شش ماهه منتهی به 31 شهریور ماه 1397 صندوق سرمایه گذاری جسورانه رویش لوتوس(حسابرسی شده)

صورتهای مالی شش ماهه منتهی به 31 شهریور ماه 1397 صندوق سرمایه گذاری جسورانه رویش لوتوس(حسابرسی شده)

31 فروردین 1398

صورتهای مالی شش ماهه منتهی به 31 شهریور ماه 1397 صندوق سرمایه گذاری جسورانه رویش لوتوس(حسابرسی شده)

صورتهای مالی شش ماهه منتهی به 31 شهریور ماه 1397 صندوق سرمایه گذاری جسورانه رویش لوتوس(حسابرسی شده)

افشای پرتفوی صندوق منتهی به دوره 1397/12/29

افشای پرتفوی صندوق منتهی به دوره 1397/11/30

افشای پرتفوی صندوق منتهی به دوره 1397/10/30

صورتهای مالی 9 ماهه منتهی به 30 آذر 1397

گزارش عملکرد 9 ماهه منتهی به 30 آذر 1397

افشای پرتفوی صندوق منتهی به دوره 1397/09/30

گزارش پرتفو برای دوره منتهی به 30/08/97

گزارش پرتفو برای دوره منتهی به 30/07/97

RSS
1234567