صورتهای مالی

صورتهای مالی شش ماهه منتهی به 31 شهریور ماه 1397(حسابرسی نشده)

گزارش عملکرد شش ماهه منتهی به 31 شهریور ماه 1397(حسابرسی نشده)

گزارش پرتفو برای دوره منتهی به 31/06/97

گزارش پرتفو برای دوره منتهی به 31/05/97

افشای پرتفوی ماهانه صندوق جسورانه برای دوره منتهی به 31 تیر 1397

صورتهای مالی 3 ماهه منتهی به 31 خرداد ماه 1397

گزارش عملکرد 3 ماهه منتهی به 31 خرداد ماه 1397

افشای پرتفوی ماهانه صندوق جسورانه برای دوره منتهی به 31 خرداد 1397

افشای پرتفوی ماهانه صندوق برای دوره منتهی به 31-02-1397

صورتهای مالی سالانه منتهی به 29 اسفند ماه 1396(حسابرسی نشده)

RSS
1234567