صورتهای مالی

افشای پرتفوی اردیبهشت 99

افشای پرتفوی فروردین 99

گزارش عملکرد 9 ماهه منتهی به 29 اسفند ماه 1398

3 اردیبهشت 1399

گزارش عملکرد 9 ماهه منتهی به 29 اسفند ماه 1398

گزارش عملکرد 9 ماهه منتهی به 29 اسفند ماه 1398

صورتهای مالی 9 ماهه منتهی به 29 اسفند ماه 1398

3 اردیبهشت 1399

صورتهای مالی 9 ماهه منتهی به 29 اسفند ماه 1398

صورتهای مالی 9 ماهه منتهی به 29 اسفند ماه 1398

گزارش پرتفوی 29 اسفند 98

افشای پرتفوی بهمن ماه صندوق

افشای پرتفوی دی ماه 98 صندوق

گزارش عملکرد 6 ماهه منتهی به 30 آذر ماه 1398-(حسابرسی نشده)

صورتهای مالی 6 ماهه منتهی به 30 آذر ماه 1398-(حسابرسی نشده)

25 دی 1398

صورتهای مالی 6 ماهه منتهی به 30 آذر ماه 1398-(حسابرسی نشده)

صورتهای مالی 6 ماهه منتهی به 30 آذر ماه 1398-(حسابرسی نشده)

افشای پرتفوی آذرماه صندوق

RSS
1234567