صورتهای مالی

گزارش پرتفوی منتهی به 31 اردیبهشت 1398

5 خرداد 1398

گزارش پرتفوی منتهی به 31 اردیبهشت 1398

گزارش پرتفوی منتهی به 31 اردیبهشت 1398

گزارش عملکرد شش ماهه منتهی به 31 شهریور ماه 1396 صندوق سرمایه گذاری جسورانه رویش لوتوس(حسابرسی شده)

صورتهای مالی شش ماهه منتهی به 31 شهریور ماه 1396 صندوق سرمایه گذاری جسورانه رویش لوتوس(حسابرسی شده)

گزارش عملکرد سالانه منتهی به 29 اسفند 1396 (حسابرسی شده)

9 اردیبهشت 1398

گزارش عملکرد سالانه منتهی به 29 اسفند 1396 (حسابرسی شده)

گزارش عملکرد سالانه منتهی به 29 اسفند 1396 (حسابرسی شده)

صورتهای مالی سالانه منتهی به 29 اسفند ماه 1396 صندوق سرمایه گذاری جسورانه رویش لوتوس(حسابرسی شده)

افشای پرتفوی صندوق منتهی به دوره 1398/01/31

گزارش عملکرد سالانه منتهی به 29 اسفند 1397 (حسابرسی نشده)

صورت مالی سالانه منتهی به 29 اسفند 1397 (حسابرسی نشده)

گزارش عملکرد شش ماهه منتهی به 31 شهریور ماه 1397 صندوق سرمایه گذاری جسورانه رویش لوتوس(حسابرسی شده)

31 فروردین 1398

گزارش عملکرد شش ماهه منتهی به 31 شهریور ماه 1397 صندوق سرمایه گذاری جسورانه رویش لوتوس(حسابرسی شده)

گزارش عملکرد شش ماهه منتهی به 31 شهریور ماه 1397 صندوق سرمایه گذاری جسورانه رویش لوتوس(حسابرسی شده)

صورتهای مالی شش ماهه منتهی به 31 شهریور ماه 1397 صندوق سرمایه گذاری جسورانه رویش لوتوس(حسابرسی شده)

31 فروردین 1398

صورتهای مالی شش ماهه منتهی به 31 شهریور ماه 1397 صندوق سرمایه گذاری جسورانه رویش لوتوس(حسابرسی شده)

صورتهای مالی شش ماهه منتهی به 31 شهریور ماه 1397 صندوق سرمایه گذاری جسورانه رویش لوتوس(حسابرسی شده)

RSS
12345