صورتهای مالی

گزارش عملکرد سالانه منتهی به 29 اسفند 1397 (حسابرسی شده)

صورتهای مالی منتهی به 29 اسفند 97(حسابرسی شده)

افشای پرتفوی آبان ماه صندوق

افشای پرتفوی مهر ماه صندوق

صورتهای مالی سه ماهه منتهی به 31 شهریور 1398

گزارش عملکرد سه ماهه منتهی به 31 شهریور 1398

افشای پرتفوی شهریور ماه صندوق

افشای پرتفوی مرداد ماه صندوق

افشای پرتفوی تیر ماه صندوق

گزارش عملکرد منتهی به 31 خرداد 98

RSS
1234567