صورتهای مالی

افشای پرتفوی شهریور ماه صندوق

افشای پرتفوی مرداد ماه صندوق

افشای پرتفوی تیر ماه صندوق

گزارش عملکرد منتهی به 31 خرداد 98

صورتهای مالی منتهی به 31 خرداد 98

افشای پرتفوی خرداد ماه صندوق

گزارش پرتفوی منتهی به 31 اردیبهشت 1398

5 خرداد 1398

گزارش پرتفوی منتهی به 31 اردیبهشت 1398

گزارش پرتفوی منتهی به 31 اردیبهشت 1398

گزارش عملکرد شش ماهه منتهی به 31 شهریور ماه 1396 صندوق سرمایه گذاری جسورانه رویش لوتوس(حسابرسی شده)

صورتهای مالی شش ماهه منتهی به 31 شهریور ماه 1396 صندوق سرمایه گذاری جسورانه رویش لوتوس(حسابرسی شده)

گزارش عملکرد سالانه منتهی به 29 اسفند 1396 (حسابرسی شده)

9 اردیبهشت 1398

گزارش عملکرد سالانه منتهی به 29 اسفند 1396 (حسابرسی شده)

گزارش عملکرد سالانه منتهی به 29 اسفند 1396 (حسابرسی شده)

RSS
123456