صورتهای مالی

گزارش عملکرد سالانه منتهی به 29 اسفند ماه 1396(حسابرسی نشده)

گزارش عملکرد 9 ماهه منتهی به 30 آذر ماه 1396

صورتهای مالی 9 ماهه منتهی به 30 آذر ماه 1396

صورتهای مالی 6 ماهه منتهی به 31 شهریور ماه 1396- حسابرسی نشده

گزارش عملکرد 6 ماهه منتهی به 31 شهریور ماه 1396- حسابرسی نشده

گزارش عملکرد 3 ماهه منتهی به 31 خرداد ماه 1396

صورتهای مالی 3 ماهه منتهی به 31 خرداد ماه 1396

گزارش عملکرد 85 روزه منتهی به 30 اسفند ماه 1395 حسابرسی شده

صورتهای مالی 85 روزه منتهی به 30 اسفند 1395 حسابرسی شده

گزارش عملکرد 85 روزه منتهی به 30 اسفند 95

RSS
1234567