صورتهای مالی

گزارش پرتفو برای دوره منتهی به 30/08/97

گزارش پرتفو برای دوره منتهی به 30/07/97

صورتهای مالی شش ماهه منتهی به 31 شهریور ماه 1397(حسابرسی نشده)

گزارش عملکرد شش ماهه منتهی به 31 شهریور ماه 1397(حسابرسی نشده)

گزارش پرتفو برای دوره منتهی به 31/06/97

گزارش پرتفو برای دوره منتهی به 31/05/97

افشای پرتفوی ماهانه صندوق جسورانه برای دوره منتهی به 31 تیر 1397

صورتهای مالی 3 ماهه منتهی به 31 خرداد ماه 1397

گزارش عملکرد 3 ماهه منتهی به 31 خرداد ماه 1397

افشای پرتفوی ماهانه صندوق جسورانه برای دوره منتهی به 31 خرداد 1397

RSS
12345