صورتهای مالی

افشای پرتفوی صندوق منتهی به دوره 1397/12/29

افشای پرتفوی صندوق منتهی به دوره 1397/11/30

افشای پرتفوی صندوق منتهی به دوره 1397/10/30

صورتهای مالی 9 ماهه منتهی به 30 آذر 1397

گزارش عملکرد 9 ماهه منتهی به 30 آذر 1397

افشای پرتفوی صندوق منتهی به دوره 1397/09/30

گزارش پرتفو برای دوره منتهی به 30/08/97

گزارش پرتفو برای دوره منتهی به 30/07/97

صورتهای مالی شش ماهه منتهی به 31 شهریور ماه 1397(حسابرسی نشده)

گزارش عملکرد شش ماهه منتهی به 31 شهریور ماه 1397(حسابرسی نشده)

RSS
12345