تایید سازمان بابت مجمع تغییرات موضوع فعالیت و سایر موارد صندوق مورخ18 دی 98

صورت جلسه مجمع تصویب صورت های مالی

تایید سازمان بابت مجمع سالانه صورت های مالی 97

تایید سازمان بابت مجمع سالانه صورت های مالی 96

صورت جلسه مجمع تصویب صورت های مالی سال 96

تایید صورتجلسه اساسنامه مجمع صندوق

صورتجلسه اساسنامه ای 24 آذر 1397

صورت جلسه مجمع امیدنامه مورخ 24 دی 97

صورتجلسه جسورانه تصویب صورت های مالی 97.09.24

تایید مجمع تصویب صورت های مالی سال 94

12