مجمع امیدنامه مورخ 1396/04/31

صورتجلسه مجمع سالانه مورخ 1396/04/31 صندوق سرمایه گذاری جسورانه رویش لوتوس

نامه تائید سازمان برای مجمع سالانه مورخ 1396/04/31 صندوق سرمایه گذاری جسورانه رویش لوتوس

تاییدیه سازمان مجمع امیدنامه مورخ 1396/04/31

صورت جلسه مجمع سالانه سال 1396

صورت جلسه تغییر ماده مربوط به تعداد و ارزش واحدها

تایید صورت جلسه سالانه جسورانه

12